Souhlas se zpracováním osobních údajů

Co jsou to osobní údaje?

Definice osobních údajů vychází z ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Podle tohoto ustanovení se osobním údajem rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Jaké moje osobní údaje budou zpracovávány?

Budou zpracovávány všechny údaje, které jako uživatel poskytnete, tj. zejména Vaše jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, a případně další údaje, např. datum narození, adresa pobytu, vzdělání, pohlaví apod.

Jaký je účel zpracování mých osobních údajů?

Vaše osobní údaje jsou používány pouze za účelem pořizování analýz, prezentací, propagací, přehledů a posudků, tj. zejména pro vytvoření analýzy voleb pro organizátora volby. Vaše osobní údaje budou rovněž využívány za účelem za zlepšení a rozšíření služeb pro Vás (zejména celkové zlepšení fungování aplikace, přidání funkcionalit, rozšíření možností hlasování, příp. zasílání informací od organizátora)

Dozví se někdo, jak jsem hlasoval(a)?

Ne. Výsledky hlasování budou interpretovány vždy tak, aby nebylo možné je jednoznačně spojit s Vaší identitou. Chceme tím zachovávat anonymitu Vašeho hlasu. To neplatí v případě, kdy své jméno, e-mail či jiný osobní údaj dobrovolně uvedete jako nepovinný údaj v rámci konkrétního hlasování. 

Budou moje osobní údaje využity ke komerčnímu využití?

Ne. 

Budou zpracovány i moje citlivé údaje?

Ne. Citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, tj. osobní údaje vypovídající o Vašem národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu, sexuálním životě, Vaše genetické údaje a biometrické údaje, které umožňují Vaši přímou identifikaci nebo autentizaci, nebudou zpracovávány. Pokud by k jejich zpracování přeci jen mělo dojít, budete znovu výslovně o jejich zpracování požádán(a).

Kdo bude správcem mých osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů bude obchodní společnost Demokracie 2.1 s.r.o., IČ 036 80 941, se sídlem Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 236242, e-mailová adresa spravce@demokracie21.cz  (sále též jen „správce“), jakožto provozovatel aplikace „d21.me” umožňující hlasování (dále též jen „aplikace“).

Poskytuji své osobní údaje dobrovolně, nebo je to moje povinnost?

Osobní údaje poskytujete dobrovolně.

Na jakou dobu osobní údaje poskytuji?

Osobní údaje poskytujete na neomezenou dobu. Správce je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje v plném rozsahu do doby, než požádáte o jejich odstranění.

Mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Ano, svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí, pokud písemně či ze své e-mailové adresy požádáte správce o likvidaci svých osobních údajů a správce tuto likvidaci bez zbytečného odkladu provede.

Jakým způsobem budou moje osobní údaje zpracovány?

Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených správcem na základě písemné smlouvy ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů. 

Budou moje osobní údaje zpracovávány ještě někým jiným než správcem, tj. zpracovatelem?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány výhradně správcem nebo smluvním zpracovatelem, který dle smlouvy uzavřené se správcem bude povinen chránit Vaše osobní údaje nejméně ve stejném rozsahu jako správce. 

Budou moje osobní údaje poskytovány organizátorovi volby?

Ano, avšak pouze pokud jste své osobní údaje poskytl(a) v rámci hlasování či jiné volby organizované určitým subjektem (např. obcí, v níž žijete) a tento organizátor požádá správce o poskytnutí Vašich osobních údajů (zpravidla za účelem organizování další volby, zasílání informací apod.). V každém případě však vždy budou poskytnuty pouze údaje, které jste poskytl(a) v rámci hlasování organizovaném tímto organizátorem. I v takovém případě tak organizátor nebude moci zjistit, jak jste hlasoval(a). Jinému organizátorovi Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu poskytovány nebudou.

Budou moje osobní údaje poskytovány ještě jiným třetím osobám?

Ne. Správce ani zpracovatel nebudou poskytovat Vaše osobní údaje jiným třetím osobám, s výjimkou osob, které zajišťují administrativní a technickou podporu při provozu aplikace. Zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které budou zpracovávat Vaše osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností budou přicházet do styku s Vašimi osobními údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. 

Jaká mám při zpracování osobních údajů práva?

Vaše práva vyplývají zejména z ustanovení § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů. 

Máte zejména právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnost správce poskytnout Vám tyto informace může za správce plnit zpracovatel.

Dále, zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména budou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména požádat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav. 

Splnil správce svou povinnost dle § 16 zákona o ochraně osobních údajů a oznámil svůj záměr zpracovávat osobní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů?

Ano, správce toto oznámení učinil dne 13. 4. 2015 a je u Úřadu pro ochranu osobních údajů registrován pod č. 00058176.

Jaké další povinnosti má správce?

Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout nezbytná opatření k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Mohou být tyto podmínky měněny?

Tyto zásady ochrany Vašich osobních údajů mohou být čas od času správcem změněny. Pokud by však mělo dojít k omezení Vašich práv vyplývajících z těchto zásad, může se tak stát pouze s Vaším souhlasem. Všechny změny zásad ochrany Vašich osobních údajů budou zveřejněny webových stránkách správce, přičemž o významných změnách budete vždy výslovně vyrozuměn(a). Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů budou uchovány v archivu, kde si je budete moci přečíst. Nebudete-li s novým zněním zásad souhlasit, vždy samozřejmě můžete svůj souhlas se zpracováním Vašich údajů odvolat.